facebook

להצטרף, זה בחינם! להתקבל זה כבר סיפור אחר

להצטרף, זה בחינם!
להתקבל זה כבר סיפור אחר

תקנון ותנאי שימוש

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.   

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין המערכת אנא קרא אותו בעיון, בהרשמתך לאתר הנך מצהיר כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור בו וכי הנך מתחייב לכל תנאיו.

תנאיו של תקנון זה נתונים לשינוי על ידי המערכת כהגדרתה להלן בכל עת. תוקף השינויים יחול מיד לאחר מתן הודעה בדוא"ל או באמצעי אלקטרוני או דיגיטלי או מיד עם פרסומה של גרסה עדכנית לתקנון באתר כהגדרתו להלן.

אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השירות המפורטים בתקנון זה להלן, הנך נדרש שלא ‏להירשם למועדון ו/או לכל שירות מן השירותים המוצעים באתר. ‏

 

 1. הגדרות ומונחים

בתקנון זה יהיו למונחים, ההגדרות והמושגים המפורטים בו, המשמעויות והפרשנויות כמפורט להלן:

 • התקנון – מסמך זה, לרבות כל הסכם ו/או התקשרות אחרת בין המשתמש לבין המערכת כהגדרתם להלן, ולרבות כל עדכון ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או החלפה שייעשו בהם מעת לעת ובלבד שיפורסמו באתר או בכל אמצעי אחר.
 • הבעלים ו/או המערכת ו/או אנו ו/או אלינו ו/או על ידנו – SHRINE מועדון הדייטינג האקסקלוסיבי בבעלות סיוון קנטי אביטן ע.מ. 037051174 דוא"ל info@shrine.co.il
 • האתר – אתר האינטרנט המכונה SHRINE מועדון הדייטינג האקסקלוסיבי ובנוי על הדומיין co.ilומופעל ע"י המערכת.
 • המועדון – קבוצה פרטית ואקסקלוסיבית אשר חבריה נבחרים בקפידה ע"י המערכת מבין המועמדים, זאת לאחר שהוכח להנחת המערכת כי הללו מילאו באופן כנה ואמין מלוא הפרטים הנדרשים בטופסי ההרשמה, אישרו תקנון זה, וכי הנם עומדים בקריטריונים אשר יוחלטו ע"י המערכת מעת לעת.
 • משתמש ו/או אתה ו/או גולש ו/או לקוח – כל מי אשר גלש באתר ו/או מסר פרטים אודותיו ו/או מילא שאלון ו/או טופס כלשהו, ולרבות ולא רק כל מועמד ו/או חבר מועדון ו/או חבר זהב במועדון.
 • מועמד – אדם (זכר או נקבה) אשר גילו למעלה מ- 18 שנים ואשר נרשם לקבלת שירות ואשר קיבל עליו את כל תנאי התקנון, מסר פרטיו המלאים ואשר חברותו במועדון טרם אושרה או נדחתה ע"י המערכת.
 • חבר מועדון ו/או חבר – מועמד כהגדרתו לעיל אשר חברותו במועדון אושרה ע"י המערכת.
 • חבר זהב במועדון – חבר מועדון אשר התקשר עם המערכת לרכישת חבילת שידוכים כהגדרתה בהסכם הזמנת חבילת שידוכים, ושילם תמורתה את מלוא התמורה.
 • מפגשי הכרות – מפגשים קבוצתיים פרטיים וסגורים אשר יאורגנו ו/או ינוהלו מעת לעת ע"י המערכת ו/או מי מטעמה עבור חברי מועדון ו/או עבור חברי זהב במועדון ו/או עבור חברי מועדון מסוימים (אשר יכול ויותאמו לחתכים ספציפיים כגון גיל, רמת השכלה, רמה סוציואקונומית וכיו"ב) ואשר ההשתתפות תהיה כרוכה בתשלום מראש, ותתאפשר רק בהזמנה אישית מהמערכת.
 • שידוך /שידוכים – העברת פרטים ומידע ע"י המערכת למשתמש/ים לצורך יצירת קשר בין אדם אחד למשנהו במטרה להביא לדייט.
 • דייט ו/או דייטינג – מפגשי הכרות אישיים ופרטיים בין שני בני אדם, אשר לדעת המערכת קיימת התאמה זוגית ביניהם. תאום המפגש יכול ויהיה כרוך בתשלום בין אם יסופקו שירותי קונסיארג' ובין אם לאו.
 • שירותי קונסיירז לדייטינג ו/או שירותי קונסיירז ו/או שירותים חיצוניים ו/או נוספים – שירות של תכנון מקיף של הדייט אשר ייעשה ע"י המערכת בהתאמה לאופי ולתכונות המשתתפים בדייט, השירות יינתן באמצעות ספקים חיצוניים, יהיה כרוך בתשלום במובחן, בנפרד ובנוסף לכל תשלום ו/או שירות הניתנים ע"י המערכת במסגרת חברות זהב במועדון ובנוסף להם, , ואף יכול ויינתן כהתקשרות נפרדת וישירה בין ספק חיצוני לבין המשתמש והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת, שירותי קונסיירז עשויים להיות שירותים מלאים או חלקיים הניתנים ע"י ספקים שונים ובתחומים מגוונים כגון סטיילינג, עיצוב, איפור, כושר, תזונה שפת גוף וכיו"ב.
 • השירות – החברות במועדון מקנה לחבר הזכות לקבל מעת לעת ובמידת האפשר והמצוי הצעות לקיים מפגשי הכרות (דייט) עם בן/ בת זוג אופציונליים אשר קיימת סבירות כי ישנה התאמה זוגית בין השניים בהתאם לניתוח הנתונים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המערכת. כמו כן, החברות במועדון מקנה לחבר הזכות לקבל מעת לעת ובמידת האפשר והמצוי הזמנה למפגש/י הכרות. השירות יהיה מותנה ברישום ותשלום מראש, וההזמנה בכלל תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
 • ייעוץ דייטינג – שירותי ייעוץ הניתנים למשתמשים וגם למי אשר אינם בהכרח משתמשים, מועמדים ו/או חברי מועדון ו/או חברי זהב במועדון. הייעוץ כרוך בתשלום.

לקוח ו/או צרכן – משתמש אשר התקשר עם המערכת בעסקה לרכישת שירות כלשהו בעבור תשלום.

 1. כללי
  • כל פעולה באתר ו/או במועדון כפופה לתנאי תקנון זה ולכל גרסה עדכנית של תקנון זה כפי שתפורסם מעת לעת באתר ולכל הסכם ו/או מסמך נוסף בו יתקשר הגולש עם המערכת.
  • המערכת רשאית לשנות ו/או לעדכן התקנון ו/או תנאי ותנאיו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי שייעשה יחול על המשתמש מיד עם רגע פרסומו באתר וללא הודעה מוקדמת על כך.
  • החברות בכל מועדון וכן הזכות להשתתף בכל פעילויות האתר ו/או המועדון הינה אישית פרטית ובלעדית ואינה ניתנת להמחאה ו/או להעברה.
  • האחריות המלאה להכרת תנאי התקנון כמפורט להלן, לרבות כל עדכון ו/או שינוי לגביהם אשר יפורסם באתר מעת לעת, וכן כל תנאי הכרת כל תנאי, חובה וזכות הנובעים מכל התקשרות אחרת בין הצדדים, והשימוש בשירות על פי תנאי התקנון ו/או כל הסכם ו/או כל דין, בכל עת על הינה כולה על המשתמש בלבד. עצם ההרשמה ו/או עצם מסירת פרטיך באתר ו/או לבעלים ו/או למערכת ו/או למי מטעמם וכן עצם החברות במועדון‏ מבטא את הסכמת המשתמש לכל תנאי התקנון לרבות לכל התקשרות אחרת בין הצדדים ואת אישור המשתמש כי קרא, הבין והסכים להם.
  • הוראות תקנון זה תגברנה על כל הוראה, תנאי או פרסומת, אשר יופיעו בכל מדיה דיגיטלית לרבות דפי נחיתה, באנרים, פרסומות, ומודעות אשר יופצו בכל מדיה ולרבות כתבות ו/או הודעות אשר תפורסמנה באתר.
  • בכל מקרה בו התקשר המשתמש ו/או הלקוח עם המערכת ו/או עם המערכת בהסכם ספציפי לרכישת שירות כלשהו בתמורה לתשלום, יגברו הוראות ההסכם הספציפי על הוראות תקנון זה. והוראות תקנון זה יבואו בנוסף ובהשלמה להוראות כל הסכם ספציפי.
  •  
 2. מי זכאי להגיש מועמדות ומי זכאי להתקבל למועדון
  • זכאי להגיש מועמדות כל אזרח ו/או תושב ישראל, אשר מלאו לו 18 שנים לפחות, והינו כשיר מבחינה משפטית, לאחר שמסר פרטים מלאים ואמיתיים לרבות מען מגורים, כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד. ואשר שמילא את כל פרטיו האישיים ואישר כל הנדרש בהם, לרבות הסכמתו לבחון ו/או לאמת הפרטים שמסר בכל דרך אשר תראה המערכת לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • בשימושו באתר ו/או הגשת מועמדותו לחברות במועדון, מצהיר המשתמש כי נתונה לו הזכות הכשרות והסמכות להתקשר בהסכם זה, והנו מתחייב לציית לכל תנאיו והוראותיו של התקנון לשימושו האישי והפרטי בלבד ולמטרות לשמן נועדו בלבד.
  • יובהר כי בחינת המועמדות אינה קצובה בזמן, הדבר ייעשה על פי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של המערכת. המערכת אינה מחויבת לנמק ו/או להודיע למשתמש על החלטתה.
  • המערכת אינה מחויבת לאפשר מבחינה טכנית ו/או מנהלית ו/או מכל בחינה אחרת הרשמה ו/או הגשת מועמדות באמצעות האתר ו/או באמצעות המרשתת ו/או לאפשר הגשתם בכלל.
  • קטינים, פסולי דין ומי אשר חי בזוגיות מכל סוג, אינם זכאים להגיש מועמדות ואינם זכאים להתקבל למועדון.
  • בעלי עבר פלילי מכל סוג אינם זכאים להגיש מועמדות ואינם זכאים להתקבל למועדון.
  • המערכת רשאית לסרב ו/או למנוע מכל אדם ו/או משתמש, להירשם ו/או להגיש מועמדות ו/או להתקבל למועדון מכל סיבה, הכל על פי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של המערכת. המערכת אינה מחויבת לנמק ו/או להודיע למשתמש על החלטתה.
  • המערכת רשאית לגרוע ו/או לבטל חברות במועדון ו/או אפשרות הגישה לאתר בין היתר במקרים בהם נראה לבעלים כי המשתמש הפר תנאי ו/או הוראה מתנאיו והוראותיו של תקנון זה ו/או מתנאיו והוראותיו של כל תקנון אחר ו/או הסכם אחר שנעשה בין הצדדים, המשתמש פעל באופן שפגע בפרטיותו ו/או בצנעת חייו של משתמש אחר, המשתמש מסר בעת הרשמתו ו/או לאחר מכן, פרטים שגויים ו/או בלתי נכונים ו/או בלתי מדוייקים ו/או בלתי מלאים, המערכת סברה כי המשתמש מבקש לעשות שימוש כלשהו במידע הנמסר או שעלול להימסר לו באופן העלול לפגוע בבעלים ו/או באתר ו/או במשתמש אחר, או לכל מטרה השונה מהמטרות לשמן נוצר המועדון, וכן מכל סיבה, הכל על פי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי של המערכת. המערכת אינה מחויבת לנמק ו/או להודיע למשתמש על החלטתה.
 1. השירות, הרישום, הגשת המועמדות והחברות במועדון החברים
  • כל עוד לא שונו תנאי תקנון זה, הפרטים אותם ימסור המשתמש לבעלים באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר, לא יהיו חשופים לציבור ולא יפורסמו באתר.
  • ההרשמה לשירות והגשת המועמדות להתמנות על חברי המועדון נעשית באמצעות מילוי כל הפרטים על גבי טופסי הגשת מועמדות ע"י מתן מענה מלא, נכון ומפורט לשאלונים שונים לרבות צרוף תמונות עדכניות אסמכתאות ודוקומנטים בהתאם למתבקש בטפסים הנ"ל, אישור תקנון זה על כל חלקיו, אישור הצהרותיו של המשתמש בתום הליך הרישום, ומשלוח כל הנ"ל למערכת.
  • בעת ההרשמה והגשת המועמדות יהיה על המשתמש למסור בין היתר (ולא רק) פרטים מלאים כגון: שם מלא, מקום מגורים, מקום עבודה, מצב משפחתי, השכלה, מקצוע, עיסוק, מצב סוציואקונומי, פרטים ליצירת קשר, לצרף תמונות עדכניות, למסור מידע אודות תכונות אישיות, העדפות אישיות (עישון, שתייה), מקצועיות, העדפות על סטטוס, תכונות פנימיות וחיצוניות של בן/ת הזוג הפוטנציאלי וכיו"ב. כמו כן, המערכת תבקש על פי שיקול דעתה הבלעדי כי משתמש אשר הגיש מועמדותו ומילא פרטיו ימציא למערכת צילום תעודה מזהה או כל מסמך שייראה למערכת נחוץ לצורך אימות הפרטים אשר נמסרו ע"י המשתמש.
  • חל איסור מוחלט על כל אדם ו/או משתמש לרשום אדם אחר ו/או להירשם ו/או להגיש מועמדות עבור ו/או בשם אדם אחר. על משתמש למסור אך ורק פרטיו האישיים כשהם מלאים, נכונים ומדויקים. בשום מקרה, אין למסור פרטים של צד שלישי.
  • המשתמש מתחייב כי במידה ויחול שינוי בפרטים אותם מסר, יפעל באופן מיידי לעדכן את המערכת אודות השינוי שחל בפרטים אשר מסר. כך שבכל רגע נתון הפרטים המצויים במערכת יהיו נכונים, מלאים ומדוייקים באופן אשר לא יהיה בו בכדי להוות הטעיה כלפי המערכת ו/או כלפי משתמשים אחרים.
  • במידה ויסתבר כי המידע שמסר המשתמש למערכת במסגרת הליך הרישום, הגשת המועמדות ובכל שלב אחר הינו כוזב / אינו נכון/ אינו מדויק מוטעה או מטעה, תהיה המערכת רשאית לתבוע את המשתמש בעד כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לה ו/או לחברי המועדון ומשתמשים אחרים לרבות בגין פגיעה בתדמיתה, כן תהיה המערכת רשאית (אך לא חייבת) להעביר פרטי הפוגע אשר בבעלותה לכל נפגע וכן לכל רשות מרשויות המדינה, בכל על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן הסכמתו לכך.
  • הגשת המועמדות כשלעצמה, אינה כרוכה בתשלום.
  • המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום בגין חברות במועדון ואף בגין הגשת בקשת מועמדות לחברות במועדון ככל שתחליט לעשות כן בעתיד.
  • לאחר הגשת מועמדות, יכול ותפעל המערכת על פי שיקול דעתה הבלעדי לצורך אימות מלא או חלקי אם בכלל של פרטי המועמד, בכל האמצעים העומדים לרשותה ואשר ייראו לה לנכון בנסיבות העניין, ותבחן התאמתו לחברות במועדון המערכת על פי שיקול דעתה תדרוש ממשתמש להמציא לידיה צילום תעודה מזהה או כל מסמך שייראה למערכת נחוץ לצורך אימות הפרטים אשר נמסרו ע"י המשתמש.
  • מועמד אשר יתקבל למועדון יקבל הודעה על כך (בדוא"ל / SMS / MMS/ שיחה טלפונית או בכל אמצעי אשר ייראה למערכת כנכון.
  • המערכת תהיה רשאית אך לא חייבת להודיע למועמד על דחיית בקשתו, או אי מתן החלטה בעניינו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק החלטותיה.
  • יובהר כי למערכת הזכות והסמכות המוחלטת, להחליט על קבלתו או אי קבלתו של מועמד למועדון. הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לקריטריונים עליהם תחליט מעת לעת מבלי לפרסמם ומבלי להודיע למשתמשים מהם. ואין כל התחייבות של המערכת לקבל כל מועמד למועדון, או לנמק סיבת סירובה לקבלו.
  • המערכת תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות בכל דרך, אף למועמד אשר טרם התקבל למועדון ו/או מועמד אשר בקשתו סורבה, בהצעה להכיר בן/בת זוג אשר נראה כי נמצאה לו התאמה עמם, ואף להצעת שירותים שונים ולרבות משלוח מסרים פרסומיים.
  • מועמד ו/או חבר מועדון יהיו רשאים לבטל מועמדותם ו/או חברותם במועדון בכל עת, על פי שיקול דעתם וללא צורך בנימוק כלשהו, הדבר ייעשה באמצעות מתן הודעה בכתב למערכת בדוא"ל או בדואר רשום וייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה במערכת.
  • המערכת תפעל לבחינה וניתוח הנתונים של חברי המועדון, תוך ניסיון למצוא התאמות לבנייתה של מערכת יחסים זוגית בין חברי מועדון פוטנציאליים. חברי מועדון יוזמנו מעת לעת ובמידת המצוי והאפשר למפגשי הכרות קבוצתיים אשר יהיו סגורים לחברי מועדון בלבד או סגורים לאנשי מועדון מסויימים בלבד, בהתאם לחתכים שונים ושיקולים של התאמות זוגיות מיטביות. עוד יזכו חברי המועדון לקבל מעת לעת ובמידת האפשר והמצוי הצעות לקיום מפגשי דייטינג עם בני / בנות זוג פוטנציאלים.
  • יובהר ויודגש כי נכון להיום, עצם החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום, אולם ההשתתפות במפגשי הכרות ו/או דייטינג כמו גם ארגונם כרוכה בתשלום והרשמה מראש. התעריפים משתנים בהתאם לסוג המפגש, מיקומו ותכנון הפעילויות והשירותים אשר יכללו בו, כמו גם המשאבים והמאמץ אשר יושקעו לשם להוצאתם לפועל.
  • חברי זהב במועדון יהיו זכאים להשתתף במפגשי הכרות ודייטינג ללא עלות, (למעט שירותי קונסיירז ו/או ארגון דייט) הכל בהתאם למוסכם בין הצדדים בעת הזמנת חבילת השידוכים.

 

 1. מטרת המועדון ומטרות השימוש בשירות
  • מטרת השירות הינה היכרויות למטרות קשר רציני בלבד, וכל שימוש אחר – לרבות, ולא רק, שימוש בעל אופי מיני ו/או ארוטי, ‏הינו אסור בהחלט, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישה של משתמש ו/או מועמד ו/או חבר לשירות להדירו מאירועים ו/או לבטל חברותו ואף לנקוט כנגדו הליכים משפטיים בגין כל נזק אשר ייגרם לה ו/או למשתמש אחר.
 1. כללי התנהגות ושימוש בחברות במועדון ו/או חברות זהב במועדון ובהשתתפות במפגשים
  • המשתמש מתחייב לשלם למערכת וגם /או לצדדים שלישיים בגין כל שירות אשר יוזמן על ידו ו/או יוזמן ע"י המערכת עבורו.
  • המשתמש מתחייב שלא להציג מצגי שווא ולא למסור מידע מטעה או מוטעה אודותיו, הן כלפי המערכת והן כלפי צדדים שלישיים ומשתמשים אחרים.
  • המשתמש מתחייב לעשות שימוש באמצעים אשר העמיד לרשותו המועדון אך ורק לשם מטרות השימוש, היינו לצורך הכרות למטרות קשר זוגי רציני בלבד.
  • המשתמש מתחייב לשמור על דיסקרטיות בכל ביחס לכל מידע אשר יגיע לידיו עקב ו/או בקשר עם חברותו במועדון, מועמדותו, רישומו ו/או ביחס לרכישת שירות מן השירותים אשר יוצעו לו ע"י המערכת.
  • המשתמש נדרש לכבד פרטיותם וצנעת חייהם של המשתמשים האחרים, לשמור על כבודם, ושמם הטוב של המשתמשים האחרים, ולא ליצור כל קשר עם חברי מועדון ו/או משתמשים אחרים למטרות אשר אינן נמנות עם מטרות המועדון.
  • המשתמש מתחייב שלא לחשוף, לא לפרסם ולא להעביר לצד שלישי צילומים, מידע ופרטים של משתמש אחר ככל שהללו נמסרו לו ו/או הובאו לידיעתו ע"י המערכת בקשר עם השירות, ו/או ככל שהללו נמסרו לידיו ע"י משתמש אחר בדייט בפגישה ו/או בכל אינטראקציה אשר נוצרה ביניהם בקשר עם השירות ו/או המועדון. המשתמש משחרר את המערכת ו/או הבעלים מכל אחריות לכל נזק ו/או עגמת נפש ו/או פגיעה בפרטיותו אשר יכול וייגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של משתמש אחר ו/או עקב בעיות טכנולוגיות, פריצה ו/או גניבת מידע ו/או זליגת מידע אודותיו מהמערכת.
  • קשר עם כל משתמש אחר אשר הבהיר כי אינו מעוניין בכך אסור בהחלט.
  • המשתמש מתחייב שלא להטריד משתמשים אחרים, שלא לפנות למשתמשים אחרים בלשון מאיימת, בלשון פוגענית או מזלזלת. ולנהוג לזולתו בכבוד ובנימוס בכל מפגש או יצירת אינטראקציה .כן מתחייב להימנע מהוצאת דיבה, פרסום לשון הרע.
  • משתמש רשאי לפנות למערכת באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה, על מנת למסור תלונה על התנהגות בלתי הולמת של משתמש אחר. המערכת תהיה רשאית אך לא חייבת לטפל בתלונה כראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו, והוא מצהיר ומתחייב כי היה ויתברר בכל דרך, כי משתמש פעל באופן בלתי ראוי, הטריד, הטריד מינית, ביצעה עבירה פלילית, פגע בפרטיות או בצנעת חייו של אחר, השפיל או ביזה, הטעה או מסר פרטים כוזבים, למשתמש אחר ו/או למערכת, הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או מתנאי כל הסכם ו/או התקשרות עם המערכת, עשה מעשה ו/או מחדל אשר עלולים לפגוע במערכת ו/או במועדון ו/או במועדון הזהב ו/או בחבריהם ו/או בפעילותם התקינה והסדירה ו/או במשתמש אחר (לרבות אי שיתוף פעולה, אי התייצבות למפגש ו/או דייט (להלן: "התנהגות בלתי ראויה"), המערכת תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבטל חברותו במועדון, לרבות חברות זהב במועדון, וכן להרחיקו ו/או לבטל השתתפותו בערב/י הכרות ובכל פעילות הקשורה במועדון, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא נימוק וללא כל התראה מוקדמת, והמשתמש נותן הסכמתו מראש ובאופן בלתי חוזר כי במקרה זה, לא יהיה זכאי לכל השבה ו/או זיכוי עבור סכומים ששילם בגין חברותו ו/או בגין כל שירות שהוזמן על ידו.
  • הקפאת חברות – חבר זהב במועדון בלבד, יהיה רשאי להקפיא חברותו במועדון עד לתקופה של 30 ימים פעם אחת בלבד משך כל תקופת חברותו במועדון, ומכל סיבה.
  • מציאת זוגיות ו/או המצאות בקשר זוגי ו/או ביטול חברותו של חבר זהב במועדון מחברותו במועדון מכל סיבה, לא תזכה בהשבה כספית כלשהי אלא כמפורט בכל הסכם ספציפי והמשתמש נותן הסכמתו מראש ובאופן בלתי חוזר כי במקרה זה, לא יהיה זכאי לכל השבה ‏ו/או זיכוי עבור סכומים ששילם בגין חברותו ו/או בגין כל שירות שהוזמן על ידו. ‏
  • המערכת מציעה שירותי קונסיירז לדייטינג ו/או שירותי ארגון דייטינג – שירות של תכנון מקיף של הדייט אשר ייעשה ע"י המערכת בהתאמה לאופי ולתכונות המשתתפים בדייט, השירות יינתן באמצעות ספקים חיצוניים, יהיה כרוך בתשלום במובחן, בנפרד ובנוסף לכל תשלום אחר, לרבות לחברי זהב במועדון. משתמש אשר הזמין שירותים אלו יישא במלוא עלותם מראש וטרם הארגון.
  • היה ומשתמש יופנה ע"י המערכת ו/או ע"י מי מטעמה לספק חיצוני ו/או כל עוסק ו/או כל נותן שירותים, כגון סטייליט, מעצב שיער, מאמן כושר, יועץ תזונה וכיו"ב (להלן בסעיף זה" "הצד השלישי"), התקשרות המשתמש עם הצד השלישי תהיה נתונה להחלטתו ועל אחריותו בלבד, למערכת לא תהיה כל אחריות ביחס לשירותים ו/או המוצרים אשר יסופקו או אשר לא יסופקו למשתמש מצד שלישי כלשהו.
  • ביטול דייט הכרוך בשירותי קונסיירז / ארגון דייט, מכל סיבה, יהיה אלא בכפוף לכל דין, כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 200 ₪ למערכת, וכן בתשלום מלוא עלות השירותים שהוזמנו מספקים חיצוניים, אף אם לא יסופקו בפועל ולא יזכה את המזמין להשבה כלשהי.
  • משתמש אשר נקבע לו דייט עם משתמש אחר ולא הגיע לדייט, תבוטל חברותו במועדון ו/או חברות הזהב במועדון (בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת) והמשתמש נותן הסכמתו מראש ובאופן בלתי חוזר כי במקרה זה, לא יהיה זכאי לכל השבה ו/או זיכוי עבור סכומים ששילם בגין חברותו.
  • למערכת שמורה הזכות להעניק למשתמשים ו/או לחלק מהם, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הנחות ו/או הטבות ו/או ליזום מבצעים שונים, לרבות באמצעות הוספת שירותים שונים ו/או הזמנת מי ממשתמשיה לאירועים ו/או פעילויות שונות, בתשלום מלא בתשלום חלקי ו/או שלא בתשלום כלל (להלן: "ההטבות"), הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין בעצם הענקת ההטבות או בהענקת הטבות במועד ו/או בתקופה מסויימת משום התחייבות להמשיך להעניק הטבות אלו ו/או הטבות כלשהן, ואין במתן הטבות כל התחייבות להמשיך ולהעניק הטבות. המערכת רשאית להעניק הטבות לזמן מוגבל, להעניק הטבות למשתמש ספציפי ו/או לקבוצת משתמשים ואין בכך כל התחייבות להעניק הטבות למשתמשים אחרים. והמערכת שומרת על זכותה לחדול ממתן הטבות ו/או לחדש הענקתם בכל זמן שיראה לה הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ערבי הכרויות

 • אחת לתקופה ובמידת האפשר תפיק המערכת ערבי הכרויות במטרה לאחד מגוון אנושי איכותי ואטרקטיבי במקום אחד ולהפגיש בני זוג פוטנציאלים בעלי תאימות גבוה לזוגיות. מאחר ומדובר במפגש דיסקרטי, המועד והמיקום לא יפורסמו באתר אלא יישלחו בהזמנה אישית למוזמנים בלבד.
 • ההשתתפות בערב הכרויות, מותנית בהרשמה ותשלום מראש (חברי זהב במועדון יהיו פטורים מתשלום) ההזמנה תכלול קוד לבוש, וכללי התנהגות. אי עמידה בכללים אלו תהווה עילה להרחקת החבר לאלתר ממפגש ספציפי ו/או ביטול חברותו במועדון לרבות ביטול חברות זהב במועדון כמפורט בין היתר בסעיפים 7.4 ו- 6.10 לתקנון זה .
 • המערכת אינה מתחייבת להזמין כל חבר, לרבות חברי זהב במועדון, לכל ערב הכרות או להזמינו בכלל, רשימת המוזמנים תיעשה בהתאם לחתך הרלוונטי. הזמנות יישלחו רק לחברים בפרופיל המתאים לכל מפגש ספציפי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
 • המערכת אינה מתחייבת לארגן ערבי הכרויות בכמות מסויימת או בתדירות מסויימת, או בכלל, הדבר ייעשה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
 • יובהר כי לא יינתן זיכוי או החזר בגיו תשלום אשר שולם ע"י משתמש עבור השתתפותו בערב הכרויות אף אם המשתמש לא נכח באירוע מכל סיבה. והמשתמש לא יהיה רשאי לבטל השתתפותו לאחר הרשמתו לערב הכרויות. למשתמש מובן כי לצורך הפקת ערבי הכרויות מסתמכת המערכת על תקציב הנגזר מכמות הנרשמים, ועל כן, משתמש לא יהיה זכאי לביטול השתתפותו לאחר שנרשם. מוסכם על הצדדים כי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 לא יחולו על השירותים המפורטים בתקנון זה בכלל ועל הרשמה לערבי הכרויות בפרט.
 1. אחריות
  • המועדון, SHRINE- מועדון הדייטינג האקסקלוסיבי, האתר והשירות מהווים פלטפורמה בלבד, לצורך יצירת קשרים למטרות הכרות ושידוכים. המערכת אינה מתחייבת להצלחת השירות, ואינה אחראית לטיבו ו/או להצלחתו. מובהר ומוסכם על המשתמש כי המערכת אינה מתחייבת לאתר או לנסות לאתר התאמה זוגית עבורו, וכי לא תהיה לו כל טענה כלפיה בדבר איכות השירות, קבלתו או אי קבלתו ו/או בדבר אי התאמת בני זוג פוטנציאליים לקשר זוגי עמו.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו, כי חרף העובדה כי כל משתמש מצהיר על נכונות ואמיתות פרטיו האישיים ונדרש לאשר תקנון זה, אין המערכת מתחייבת להבטיח תקינותם, נכונותם ואמיתותם של הפרטים הנמסרים ע"י משתמשים אחרים. המערכת לא תהיה אחראית לבחון ואינה מתחייבת לנכונות או אמיתות של כל פרט, מידע, ולכל שיבוש, פגם, כשל טכני, אי התאמה, אי בחינה, של פרטים ומידע, ולא תהיה אחראית לכל תוכן, שימוש, שייעשה בפרט כלשהו ע"י משתמשים כלשהם, אף אם ייעשו תוך הפרת הוראות תקנון זה, הפרת תנאי המועדון ו/או הפרת כל הסכם ו/או כל דין.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו והוא מצהיר ומתחייב כי קרא המאמר המפורסם באתר תחת הכותרת "דייט בטוח" כי בכל אופן ידוע לו כי מלוא הפרטים אודות עברם ו/או התנהלותם של משתמשים אחרים אינם ידועים למערכת וכי עליו לנהוג באופן זהיר ואחראי בכל מפגש עם משתמש אחר ובכל אינטראקציה ו/או מסירת פרטים אישיים למשתמש אחר. המשתמש משחרר בזאת את הבעלים והמערכת באופן מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות פלילית ו/או אזרחית כל מעשה ו/או מחדל אשר יכול וייעשה ע"י משתמש אחר ולרבות ומבלי למעט מהאמור, ביחס לכל מעשי מרמה, הטעיה, הטרדה, הטרדה מינית, ביצען של עבירות פליליות, פגיעה בפרטיות או בצנעת חייו, פגיעה בשמו הטוב, פרסום לשון הרע וכל עבירה או עוולה אחרת, וכן ביחס לכל נזק ו/או עגמת נפש אשר עשויים להיגרם לו בקשר ו/או בעקבות העניין.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו, והוא מצהיר ומתחייב כי הבעלים ו/או המערכת ו/או נציג מטעמם יהיה רשאי להרחיקו לאלתר ממפגש הכרות, דייט וכל מפגש קבוצתי, עקב התנהגות בלתי ראויה, וללא כל התראה מוקדמת, ויכול להרחיקו באופן גורף ולבטל חברותו במועדון ואף לבטל חברות זהב במועדון. משתמש אשר הורחק מאירוע ספציפי ו/או הופסקה חברותו במועדון בשל התנהגות לא ראויה לא יהיה זכאי לכל החזר, זיכוי או השבה של כספים כלשהם. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המערכת לתבוע חבר אשר הורחק בעד כל נזק, עגמת נפש, פגיעה בתדמיתה ו/או בעסקיה וכל סעד בגין כל עילה בשל מעשיו ו/או מחדליו של משתמש.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו, והוא מצהיר ומתחייב כי הצלחת פעילות המועדון נשענת על התאמות והצלבות בין הפרטים והמידע הנמסרים למערכת מהמשתמשים. למשתמש ידוע ומובן כי מסירת פרטים כוזבים, בלתי מדוייקים או בלתי נכונים על ידו, בהכרח תפגע באמינות המערכת במוניטין שצברה ובשמה הטוב, על כן מוסכם בין הצדדים כי היה ויוכח כי משתמש מסר פרטים כוזבים ו/או בלתי נכונים ו/או מטעים, המשתמש יפצה את המערכת בסך של 100,000 ₪, זאת כפיצוי מוסכם אשר אינו דורש הוכחת נזק וכסעד מוסכם ומוערך מראש ביחס לנזק אשר עלול להיגרם למערכת כתוצאה ממעשה כאמור.
  • המשתמש משחרר את המערכת ו/או הבעלים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או עגמת נפש ו/או פגיעה בפרטיותו אשר יכול וייגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המערכת ו/או של כל משתמש אחר ו/או עקב בעיות טכנולוגיות, פריצה ו/או גניבת מידע ו/או מסירת מידע ו/או זליגת מידע אודותיו מהמערכת.

 

 1. מדיניות פרטיות והשימוש במידע אשר נמסר למערכת ע"י המשתמש
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו והוא הבין כי לא חלה עליו כל חובה חוקית ו/או חובה על פי דין למסור למערכת פרטים כלשהם ולרבות פרטיו האישיים ו/או כל נתון ו/או פרט אותו נדרש למסור בעת רישומו לאתר ו/או למועדון ו/או בכל התקשרות אחרת עם הבעלים ו/או המערכת לרבות כל הנדרש בשאלונים ו/או הסכמים לרכישת שירותי ייעוץ ו/או חבילות שידוכים ו/או הגשת מועמדות לחברות במועדות ו/או לחברות זהב במועדון. וכי מסירת הפרטים תלויה אך ורק ברצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו והוא מאשר כי כלל הפרטים והמידע שימסור למערכת, יישמרו במאגרי המידע של המערכת וכי ייעשה בהם שימוש בהתאם לצורכי המערכת המפורטים בתקנון זה, בכל הסכם אחר עם המערכת ו/או הבעלים ולצורך מטרות המועדון ומטרות השימוש.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו והוא מאשר כי מעבר לכל האמור לעיל, תהיה המערכת רשאית, אך לא חייבת, ועל פי שיקול דעתה, להעביר מידע ו/או פרטים לצדדים שלישיים גם במידה ותידרש לעשות כן מכח צו שיפוטי ו/או דרישה / פניה של רשות מרשויות המדינה, או במידה והמשתמש עשה מעשה ו/או מחדל אשר יש בהם פגיעה ו/או חשש כי עלולים לפגוע במערכת ו/או במשתמש אחר ו/או בצד שלישי כלשהו, או במידה ויתקיימו הליכים משפטיים בין המשתמש למערכת ו/או לשם נקיטתם, וכן במידה והמשתמש יעלה טענה ו/או דרישה כנגד המערכת ו/או כלפי משתמש אחר ו/או כלפי צד שלישי בקשר עם התקשרותו עם המערכת ו/או מעשה ו/או מחדל בקשר עם התקשרותו עם המערכת ו/או חברותו במועדון ו/או חברות זהב במועדון. המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו משחרר את הבעלים ו/או המערכת באופן בלתי חוזר מכל אחריות  לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם לו בשל כך
  • כחלק משגרת עבודתה, אוספת ולעיתים אף מוסרת המערכת מידע אודות המשתמש. ע"י הסכמת המשתמש למדיניות השמירה על הפרטיות כחלק מתנאי תקנון זה, נותן המשתמש הסכמה מפורשת לאיסוף, ניתוח ומסירה של מידע פרטי אודותיו.
  • איסוף מידע אישי ו/או פרטי אודות משתמש וכן ניתוחו נועד במטרה לבנות פרופיל אישי המורכב מפרמטרים שונים והמסייע למציאת שידוך פוטנציאלי בקרב ו/או בין המשתמשים השונים (להלן: "פרופיל"). הפרופיל כולל פרטים אישיים לרבות מען מגורים, מען עבודה, מצב משפחתי, פרטים בדבר השכלה, רמת השתכרות, העדפות אישיות, ניתוח אופי, תמונות, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר יש בו לדעת המערכת בכדי לסייע בידה באיתור התאמה זוגית עבור המשתמש (להלן: "המידע").
  • הפרופיל הינו פרטי, נועד לשימוש המערכת בלבד ואינו ניתן לצפייה ע"י המשתמשים. יחד עם זאת, יכול ופרטים אודות המשתמש ו/או נתונים מתוך הפרופיל האישי של משתמש (בחלקם ו/או במלואם), יועברו ע"י המערכת לצדדים שלישיים, לשם אימותם ו/או לשם בחינת התאמת המשתמש לקשר זוגי ו/או להכרות למטרת קשר זוגי עם משתמש אחר.
  • למשתמש ידוע, מוסכם עליו והוא מאשר למערכת להעביר את המידע ו/או חלקו לצדדים שלישיים לשם קידום מטרות השירות ו/או לצורך בחינת האפשרות ליצור אינטראקציה בין משתמשים, ובחינת התאמות לקשר זוגי בין משתמשים לבין עצמם. בין אם הללו חברי מועדון ובין אם לאו. לפיכך לא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה כנגד המערכת ו/או הבעלים בגין העברת תמונות, מידע ופרטים אישיים ו/או חלק מהם לצדדים שלישיים.
  • כמו כן, המשתמש נותן בזאת לבעלים באופן בלתי חוזר אישורו והסכמתו כי ייערכו אודותיו בדיקות התאמה ‏לרבות בחינת אמיתות הצהרותיו ופרטיו האישיים, אשר יכול וייעשו באמצעות פניה לצדדים שלישיים, וכן איסוף מידע כללי הן באמצעות רשתות חברתיות, ‏חברות דרוג (דוגמת ‏bdi ‎‏ ו- ‏‎ D&Bוכיו"ב) וכן בחינת אופיו, שאיפותיו התאמתו הזוגית ‏וכיו"ב אשר יכול ויבוצעו באמצעות התחקות אחר פרטים נוספים אודותיו, בפניות למשתמש עצמו ‏בבקשה לקבלת מידע נוסף אודותיו, וכן הצגת תעודות מזהות, תארים אקדמאיים, רישום פלילי, הסמכות מקצועיות וכיו"ב. כמו כן המערכת שומרת על הזכות לזמן כל משתמש לריאיון ו/או לפגישה אישית בכל שלב. המשתמש פוטר את הבעלים והמערכת מכל טענה בדבר הטרדה, התחקות ‏ו/או פגיעה בפרטיותו.‏ וכן מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כנגד המערכת ו/או הבעלים כל טענה בדבר אפליה ו/או גזענות.
  • המשתמש מודע כי המידע, הפרופיל ופרטים אישיים אשר ימסור, ו/או יאספו ע"י המערכת, לרבות כל מידע אישי ולרבות פרטי כרטיסי אשראי וכיו"ב, יישמרו במחשבי המערכת, ו/או יאוחסנו על גבי שרתים של ספקי שרות או קבלני משנה‏, המערכת תפעל במטרה לשמור את המידע באופן סודי ובסביבה מאובטחת, אך למרות זאת, המידע עלול להיות נגיש לפריצות, גניבות או חשיפה לצדדים שלישיים אשר המידע אינו אמור להגיע אליהם. המשתמש מצהיר ומאשר כי הינו משחרר את הבעלים ו/או המערכת באופן בלתי חוזר מכל אחריות לדליפת מידע גניבתו, אבדנו, ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם לו בשל כך.
 1. אישור קבלת חומר שיווקי, מסרים פרסומיים, הכללה במאגר מידע וברשימות דיוור.
  • בנוסף, ידוע למשתמש והמשתמש נותן הסכמתו כי המערכת תעשה כל שימוש אותו רואה לנכון במידע ובפרטי הקשר של המשתמש ובכל פרט ונתון אשר נמסר לה ע"י המשתמש לרבות כתובות דוא"ל, פקס, מען, ומספרי טלפונים ניידים לצורך שיווק וקידום עסקיה של הבעלים. ומאשר לבעלים מראש להכלילו ברשימות דיוור, ולדוור אליו מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים מכל מין וסוג, בכל תחום בעניין ובכל אמצעי.
  • למען הסר ספק, המערכת מודיעה בזאת למשתמש כי הפרטים אשר ימסרו על ידו למערכת במהלך הרישום ו/או בכל התקשרות ו/או בכל מו"מ ליצירת התקשרות ו/או בכל פניה למערכת, יישמרו ע"י המערכת. המערכת תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע הנשמר על ידה ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו ‏בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בנוסף תהיה רשאית המערכת לעשות שימוש במידע הנמסר לה על מנת לפנות אל המשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו ‏על ידי המשתמש למערכת לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר באמצעות דואר, דוא"ל, הודעות ‏MMS‏, הודעות‏SMS ‎‏ ובכל אמצעי או אופן שהמערכת תמצא ‏לנכון. ‏על מנת להציע‏ למשתמש לקבל מידע מידע שיווקי, מסרים פרסומיים‏ ולהציע כל  שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף הרלוונטים לשירותים הניתנים ע"י המערכת או באים בהשלמה להם ו/או קשורים אליהם, ובין היתר שירותים של סטיילינג, עיצוב שיער, מאמן כושר, יועץ תזונה, שירותים הקשורים בשיפור מראה חיצוני, שיפור הביטחון העצמי, קואוצינג וכיו"ב. ולרבות כל שירות אשר לדעת המערכת יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח ‏המידע המצוי אצלה אודותיו.
  • משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי בכלל ו/או אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי מסוג מסויים ו/או מעוניין כי המידע יישלח אליו רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת אשר מסר למערכת ו/או מעוניין להפסיק או להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לפנות למערכת בכל עת באמצעות לחיצה כאן, או באמצעות הודעה בכתב להסרתו מרשימות התפוצה, כמו כן, רשאי המשתמש בכל שלב לפנות למערכת בדרישה להסרת הפרופיל ומחיקת המידע ממאגריה. הודעה כאמור תיעשה בכתב ותישלח למערכת באמצעות דואר רשום ‏לכתובת: אהוד מנור 1, באר יעקב מיקוד: 70003 או באמצעות משלוח ההודעה בדוא"ל לכתובת service@shrine.co.il
 2. ביטול הרשמה, ביטול עסקה ביטול חברות במועדון ומדיניות ביטולים
  • החברות במועדון (למעט חברות זהב במועדון) כשלעצמה, אינה כרוכה בתשלום, המערכת שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל, שלא לחדש ו/או להפסיק חברותו ו/או מועמדותו של משתמש ו/או חבר מהמועדון בכל עת ומכל סיבה, מבלי לנמק ואף מבלי להודיע על כך.
  • לקוח כהגדרתו בתקנון זה, רשאי לבטל כל עסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן בתקנון זה: "החוק") ולתקנות שהותקנו מכוחו. ובכפוף לכל התקשרות בהסכם ספציפי לרכישת שירותים.
  • ביטול עסקה ע"י הלקוח, יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית למערת באמצעות טל' מס' 0545502296 או באמצעות הודעה בכתב אשר תישלח למערכת באמצעות דואר רשום לכתובת: אהוד מנור , באר יעקב מיקוד 70003 או באמצעות משלוח ההודעה בדוא"ל לכתובת service@shrine.co.il.
 • בהודעת הביטול יציין הלקוח, שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון, וכתובת הדוא"ל אותה מסר בעת הרשמתו למועדון, פרטי העסקה אותה ברצונו לבטל ואם ברצונו לבטל העסקה במועד מאוחר יותר, המועד בו מבוקש לבטל את העסקה.
 • על הלקוח לוודא טלפונית קבלת הודעת הביטול אצל המערכת.
 • ביטול עסקה יתאפשר בתוך 14 ימים ממועד ‏חתימת הסכם זה, (להלן: מועד ההתקשרות).‏ בתנאי שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. ביטול העסקה באופן ובמועדים אשר צויינו לעיל, יזכה את המזמין בהשבת התמורה ששילם ‏בניכוי דמי ביטול בהתאם לכל דין.
 • ביטול עסקה בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע העסקה לא יזכה את הלקוח בהשבה כספית כלשהי (אלא בכפוף לכל דין ו/או לכל הסכם ספציפי בין הצדדים).
 1. ימים ושעות פעילות:
  • שעות פעילות המשרד והמועד ליצירת קשר עם המשרד הינו בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 ל- 16:30 בלבד, שיחות טלפוניות לא ייענו אלא בשעות הפעילות וכל הודעה שתישלח לאחר שעות הפעילות תחשב כאילו נתקבלה בשעה 9:00 ביום הפעילות שלאחריו
 2. אישור
  • על ידי רישומך ו/או הגשת מועמדותך ו/או הצטרפותך למועדון, הנך מצהיר ומאשר כי:
   • קראת, הבנת והנך מקבל עליך ומסכים לכל תניה ותניה ותנאי התקנון.
   • מלאו לך לפחות 18 שנים.
   • כי אין לך עבר פלילי.
   • כי אינך מצוי במערכת יחסים זוגית.
   • כי הנך מוסר, מסרת ותמסור בעתיד רק פרטים מלאים, מדויקים, נכונים ותואמים את המציאות. וכי במידה ויחול שינוי בפרטיך הנך מתחייב להודיע על כך לבעלים ללא דיחוי.
   • כי הנך מאשר לבעלים לבחון, לבדוק ולהתחקות אחריך לצורך אימות הפרטים אותם מסרת או תמסור בעתיד.
   • כי הנך מאשר למערכת להעביר ו/או לחשוף פרטיך האישיים בפני גורמים שונים על פי שיקול דעתה, במטרה למציאת התאמה זוגית עבורך.
   • כי הנך מאשר למערכת לפנות אליך בכל מדיה ובכל אמצעי התקשרות לצורך הצעות למציאת שידוך, ו/או הצעות לפעולות אשר מטרתן להגדיל סיכוייך למציאת שידוך באמצעות המועדון ו/או בכלל.
   • הנך מאשר מדיניות הפרטיות והשימוש במידע.
   • הנך מאשר כי הפרטים אותם מסרת ו/או תמסור בעתיד ישמשו את המערכת למשלוח מידע ולרבות מידע שיווקי ומסרים פרסומיים, הן באמצעות ‏דואר, דוא"ל, הודעות ‏MMS‏, הודעות ‏SMS ‎‏ ובכל אמצעי או אופן שהמערכת תמצא ‏לנכון.‏ ידוע לך כי הנך זכאי בכל עת להפסיק לקבל פרסומים והודעות על ידי משלוח הודעה בכתב למערכת ו/או ע"י הסרה מרשימת התפוצה בדרך בה ישוגרו אליך מסרים פרסומיים.
  • הנך נותן מראש ובאופן בלתי הדיר הסכמתך לתהליך המיון, לשימוש אשר ייעשה בפרטים אשר מסרת ו/או תמסור למערכת, ומצהיר כי אין ולא יהיו לך טענות מכל מין וסוג כלפי הבעלים ו/או כלפי המערכת ביחס להליך המיון ו/או תוצאותיו, לרבות במקרה של אי קבלתך למועדון ללא כל נימוק, או אי מתן מענה למועמדות אשר הגשת.
  • ידוע לך כי הצהרה כוזבת ו/או מתן מידע כוזב ו/או שקרי ו/או בלתי מדוייק לרבות ולא רק ביחס לגילי מהווה עבירה פלילית וכי אהיה חשוף להליכים פליליים ו/או אזרחיים בשל מסירת מידע כוזב ובלתי אמיתי.